Hỗ Trợ Trực Tuyến

LK ĐÀO TẠO

Lớp Bồi Dưỡng Theo Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Giảng viên, Giáo viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số:          /TB-ĐHV
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Nghệ An, ngày       tháng 10 năm 2018
 
THÔNG BÁO
Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
giảng viên, giáo viên và bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông làm công tác
tư vấn cho học sinh
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 
Thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho Giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và Giảng viên Cao đẳng, Đại học trong các cơ sở giáo dục; Căn cứ Quyết định số 2816/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2018; Căn cứ Công văn số 3182/BNV-ĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Nội vụ; Công văn số 2793/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức cho Trường Đại học Vinh gồm: Giảng viên (hạng I, II, III); Giáo viên trung học phổ thông, Giáo viên trung học cơ sở (hạng I, II, III); Giáo viên tiểu học, giáo viên Mầm non (hạng II, III, IV), Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giảng viên, giáo viên và bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh tại các cơ sở giáo dục.
Cụ thể như sau:
1. Các chương trình bồi dưỡng
- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng I, II, III.
- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng I, II, III.
- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I, II, III.
- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, III, IV.
- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II, III, IV.
- Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh.
Người học sau khi hoàn thành chương trình được Trường Đại học Vinh cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng đăng ký học bồi dưỡng và chứng chỉ bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh.
2. Đối tượng
Giáo viên, giảng viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp và chứng chỉ bồi dưỡng  cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh.
3. Hồ sơ đăng ký
- Đơn đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (theo mẫu của Trường Đại học Vinh).
- 01 bản sao bằng cấp tương ứng với chức danh nghề nghiệp (công chứng).
- 01 bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (công chứng).
- 01 ảnh 4 x 6cm (để trong phong bì ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh).
4. Địa điểm học
Tại Trường Đại học Vinh hoặc tại đơn vị liên kết.
5. Thời gian học
- Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp 240 tiết theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Học và các ngày cuối tuần, thời gian hè hoặc học tập trung liên tục.
6. Học phí
- Lớp tổ chức tại Miền Nam và Tây Nguyên (từ tỉnh Thừa Thiên - Huế trở vào)
+ Lớp từ 50 học viên đến dưới 75 học viên: 3.200.000 đồng/học viên
+ Lớp từ 75 học viên đến dưới 100 học viên: 3.000.000 đồng/học viên
+ Lớp trên 100 học viên: 2.800.000 đồng/học viên
7. Địa chỉ liên hệ Trường Đại học Vinh
Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm, Trường Đại học Vinh
8. Địa chỉ liên hệ và đăng ký TẠI TPHCM

PHƯƠNG NAM TRAINING EDUCATION CENTER

Địa chỉ: 145 Nguyễn Hồng Đào, Phường 15, Tân Bình, TPHCM
Tel: 0283.864.7778 | Hotline: 0944.434.169

– HOTLINE: 0944.434.169 ( THẦY TOÀN ) – 0947.247.778 CÔ HẠNH

Trân trọng!
 
Nơi nhận:
- Các cơ quan, đơn vị;
- Đ/c Hiệu trưởng (để b/c);
- Phòng KH-TC (để biết);
- Lưu: HCTH, BDNVSP.
 
 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
GS.TS. Thái Văn Thành
 

Các tin khác

 • Bồi Dưỡng Chuẩn Chức Danh Giáo Viên THPT (TT08/2023)

  Tại Quyết định số 2003/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT không còn phân hạng. Thông tư số 08 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN: chỉ quy định 1 chứng chỉ chung đối với các hạng giáo viên. Mỗi cấp học chỉ có 1 chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN.

 • Bồi Dưỡng Chuẩn Chức Danh Giáo Viên THCS (TT08/2023)

  Tại Quyết định số 2002/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở không còn phân hạng. Thông tư số 08 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN: chỉ quy định 1 chứng chỉ chung đối với các hạng giáo viên. Mỗi cấp học chỉ có 1 chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN.

 • Bồi Dưỡng Chuẩn Chức Danh Giáo Viên Tiểu Học (TT08/2023)

  Tại Quyết định số 2001/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học không còn phân hạng. Thông tư số 08 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN: chỉ quy định 1 chứng chỉ chung đối với các hạng giáo viên. Mỗi cấp học chỉ có 1 chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN.

 • Bồi Dưỡng Chuẩn Chức Danh Giáo Viên Mầm Non (TT08/2023)

  Tại Quyết định số 2000/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non không còn phân hạng. Thông tư số 08 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN: chỉ quy định 1 chứng chỉ chung đối với các hạng giáo viên. Mỗi cấp học chỉ có 1 chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN.

 • Học Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Dành Cho Giáo Viên Online

  Mới đây, ngày 14 tháng 04 năm 2023 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của bộ giáo dục và đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

 • Đăng Ký Luyện Thi Tiếng Anh B1 B2 Online

  Đăng Ký Luyện Thi Tiếng Anh B1 B2 Online Hỗ trợ - Giải Đáp Nhanh:  0947.247.778 Ms Hạnh ( ZALO ) DC: 145 Nguyễn Hồng Đào, Phường 15, Q. Tân Bình, HCM

 • Học Online Lớp Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Dành Cho Giáo Viên, Giảng Viên

  Học Online Lớp Bồi Dưỡng Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Dành Cho Giáo Viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sơ, trung học phổ thông, Giảng Viên, GV dạy nghề Học mợi lúc - Mọi nơi - Trên mọi thiết bị.

 • Đào Tạo Cấp Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Quản Lý Giáo Dục Mầm Non

  Đào Tạo Cấp Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Quản Lý Giáo Dục Mầm Non, Chứng chỉ đủ điều kiện để mở nhóm trẻ mầm non, trường mầm non tư thục

 • Học Thi Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Quốc Tê Cấp Tốc

  Khóa học nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch ngắn hạn tại khu vực miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên, được mở thường xuyên hàng tháng nhằm phục vụ nhu cầu cấp - đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế & nội địa

 • Thông Tư Số 13/2019/TT-BVHTTDL Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

  Thông Tư Số 13/2019/TT-BVHTTDL Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, Mẫu thẻ hướng dẫn viên, các thủ tục cấp thẻ

Gọi ngay